Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Konferencja

Profilaktyka urazów i upadków wśród seniorów 

 

Warszawa 23 października 2019

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

PROFILAKTYKA UPADKÓW I URAZÓW WŚRÓD SENIORÓW

 

 

Upadki i ich konsekwencje w obliczu długowiecznej populacji to duże wyzwanie społeczne i ekonomiczne. Wraz z wiekiem stają się coraz większym zagrożeniem dla zdrowia, zaś późniejsze ich skutki mogą znacznie ograniczyć samodzielność i niezależność seniora. Z uwagi na skalę problemu upadków wśród osób w wieku senioralnym, szczególnie ważne jest podejmowanie działań edukacyjno-profilaktycznych. Wychodząc na przeciw potrzebom, 
w dniu 23 października 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. Profilaktyka urazów i upadków wśród seniorów. 

 

W konferencji wzięło udział około 140 uczestników, w tym osoby powyżej 60 roku życia, pracownicy socjalni, pracownicy placówek pomocy społecznej, organizatorzy aktywności senioralnych, studenci kierunków medycznych i inne osoby zainteresowane tematyką i przeciwdziałaniem upadków u osób starszych. Konferencja stanowiła jedno z działań realizowanych w ramach projektu „Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa” finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach celu operacyjnego nr 5: „Promocja zdrowego i aktywnego starzenia sIę. Po zakończeniu konferencji uczestnicy otrzymali certyfikaty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.  

 

Celem konferencji była edukacja w zakresie profilaktyki upadków skierowana do osób starszych oraz ich opiekunów, a także organizatorów i działaczy na rzecz społeczności senioralnych. 

Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie gospodarza, Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, dr Grzegorza Juszczyka. W swoim wystąpieniu Dyrektor Instytutu zwrócił szczególną uwagę na nadużywanie w debacie publicznej negatywnie brzmiącego sformułowania „starzejące się społeczeństwo”. Wydłużająca się średnia długość życia Polaków jest sukcesem systematycznych, wielosektorowych i holistycznych działań na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa. Stajemy się społeczeństwem długowiecznym, jednakże nie sama długość życia, a ilość lat przeżytych w zdrowiu ma szczególne znaczenie. W tym kontekście bardzo ważna jest profilaktyka upadków wśród seniorów. Upadki stanowią bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia osób starszych, dlatego należy podejmować wszelkie możliwe działania prewencyjne. Na zdrowie i długowieczność pracuje się przez całe życie.  

W pierwszym wykładzie Pani Magdalena Krysińska – Pisarek z NIZP-PZH omówiła przebieg realizowanego projektu, jego cele i efektywność podejmowanych działań edukacyjnych, jak również zaprezentowała pozostałe działania, w których uczestnicy konferencji mogliby wziąć udział.

Drugie wystąpienie zaprezentowała Pani Monika Carmen Przygucka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dotyczyło potrzeb zdrowotnych i znaczenia aktywności fizycznej seniorów w profilaktyce upadków. Efekty aktywności fizycznej podzielono na trzy filary: zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, zdrowie społeczne. 

Kolejny referat wygłoszony został przez Pana Rafała Halika z NIZP-PZH i dotyczył przyczyn i konsekwencji urazów w ujęciu statystycznym. Jedną w groźniejszych konsekwencji wypadków seniorów jest złamanie szyjki kości udowej i uszkodzenie stawu biodrowego. Rekonwalescencja skutkuje długotrwałym przebywaniem w bezruchu, co w przypadku osób starszych przeważnie wiąże się z nieodwracalnym upośledzeniem sprawności, zaniechaniem aktywności życiowej, a w konsekwencji m.in. problemami układu krążenia. Niemal 30% wskazanych urazów powstaje na skutek upadku, dlatego tak ważna jest profilaktyka upadków i edukacja. 

Podczas konferencji omówione zostały także zagadnienia związane z dietą i wartościami odżywczymi przyjmowanych pokarmów, które nie są obojętne dla stanu zdrowia seniorów. Pani prof. dr hab. Jadwiga Charzewska z Instytutu Żywności i Żywienia przedstawiła żywieniowy kontekst w zapobieganiu konsekwencjom upadków zaznaczając istotę diety bogatej w wapń i poszczególne witaminy. Omówiona została szczegółowo piramida żywieniowa, która u podstaw ma wpisaną aktywność fizyczną dostosowaną do stanu zdrowia seniora.  

Podczas konferencji przedstawione zostały również projekty innych instytucji i organizacji działających na rzecz profilaktyki upadków i aktywizacji osób w wieku senioralnym, w tym założenia do programu polityki zdrowotnej Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia przedstawione przez Panią Elizę Śniegocką-Walkiewicz i Panią Gabrielę Pyzik z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w profilaktyce upadków seniorów zaprezentowała Pani dr n. o zdr. Anna Mosiołek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który realizuje nowoczesny projekt z wykorzystaniem narzędzia Kinect. Przedstawione zostały możliwości jakie dostarcza obecnie wirtualna rzeczywistość oraz związany z nią ogromny potencjał aktywizujący i rehabilitacyjny dla działań dedykowanych dla seniorów. Uczestnicy zostali zachęceniu do wzięcia udziału w realizowanym obecnie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym projekcie wykorzystującym zaawansowane technologie VR. 

Kolejny wykład pozostający w tematyce nowoczesnych technologii mających na celu przeciwdziałanie upadkom zaprezentował Pan Tadeusz Sułkowski ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a uczestnicy zadawali wiele pytań o funkcjonalność i możliwości wdrożeniowe prezentowanej podczas wykładu aplikacji mobilnej. Aplikacja dostarcza wiele ciekawych i przyszłościowych rozwiązań np. „zawieszoną kawę” zachęcającą seniorów do wspólnego spędzania czasu.  

W ostatnim wystąpieniu Pan dr inż. arch. Jan Cieśla przybliżył uczestnikom jak ważne jest odpowiednie umeblowanie i organizacja przestrzenna mieszkania, aby było ono bezpieczne dla seniora. Zwrócił uwagę na zagrożenia znajdujące się w mieszkaniu, jak również na elementy wyposażenia (np. nocne oświetlenie najważniejszych ciągów komunikacyjnych, w tym szczególnie ważnego sypialnia-łazienka), które warto zastosować lub zmienić w mieszkaniu seniora dla poprawy jego bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Podkreślono, że wszelkie składowe warunków zamieszkania osoby starszej maja bezpośredni wpływ na jej kondycję zdrowotną. 

W programie konferencji zaplanowano również debatę ekspercką „Przeciw upadkom dla zdrowia seniorów – rekomendacje”, której moderatorem była Pani Monika Carmen Przygucka. W dyskusji udział wzięli: Pani prof. dr hab. Jadwiga Charzewska z Instytutu Żywności i Żywienia; Pani dr n. zdr. Teresa Sadura-Sieklucka z Kliniki Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie; Pani dr n. med. Ewa Kądalska Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; Pani dr Marta Podhorecka z Zakładu Terapii Zajęciowej i Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Katedry Geriatrii UMK w Toruniu oraz Pani Mgr Marta Biegas, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji.

W trakcie debaty omawiano konieczność zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i opiekuńczych seniorów, jak również nauki wykonywania codziennych czynności, aby były one dla tej grupy osób bezpieczne. Zwrócono szczególną uwagę na aktywizację osób starszych poprzez uczestnictwo w dedykowanych spotkaniach z innymi osobami oraz odpowiednią dietę i aktywność fizyczną dostosowaną do możliwości, po to aby długo cieszyć się zdrowiem i dobrąkondycją.

Wszystkie wystąpienia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Osoby biorące udział w konferencji chętnie nawiązywały dyskusję korzystając z możliwości zabrania głosu na koniec i w trakcie poszczególnych wystąpień.

PATRONI MEDIALNI WYDARZENIA

Screenshot 2019-10-02 at 12.31.15.png
Screenshot 2019-10-02 at 12.31.00.png
Screenshot 2019-04-08 at 11.21.48.png
CS_logo_200x33.png
GS Logo Przezroczyste.png
logo_MEDEXPRESS_pl_193x90.png
ORPEA_POLSKA_LOGO_BLUE_RVB.png
Screenshot 2019-10-01 at 21.10.35.png