Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Konferencja

 

ARCHITEKTURA

PRZYJAZNA SENIOROM

 

Projektowanie placówek medycznych, przestrzeni publicznej

i mieszkań seniorów

26.11.2019

Senior w mieście to strona rejestracyjna przeznaczona dla konferencji Architektura przyjazna seniorom.

 

Wydarzenie odbywa się w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia, zadania:  „Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa”. Projekt skierowany jest do architektów, kadry zarządzającej placówek medycznych, placówek socjalnych, działów inwestycji i zamówień publicznych, samorządów oraz prywatnych inwestorów. Głównym zadaniem jest prowadzenie działań edukacyjnych, skierowanych w szczególności do osób starszych oraz ich opiekunów w zakresie tematyki urazów i upadków – czynników predysponujących do ich wystąpienia oraz sposobów prewencji. W ramach działań edukacyjnych poruszana jest także tematyka związana z dostosowywaniem przestrzeni domowej i publicznej w sposób przyjazny osobom starszym.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracji uczestnika dostępnego na stronie www.seniorwmiescie.pl

Pierwszeństwo udziału mają osoby reprezentujące sektor publiczny i architekci.

Konferencja „Architektura przyjazna seniorom” – szansa na przewagę konkurencyjną i nowe kompetencje dla architektów

 

Seniorzy są najszybciej przyrastającą grupą wiekową w Polsce. Obecnie 25 proc. społeczeństwa to osoby powyżej 65. roku życia, ale według przewidywań w 2030 r. będzie to powyżej 35 proc., a w 2050 r. - nawet 45 proc.Jednocześnie dwukrotnie zwiększy się udział w populacji osób w wieku późnej starości (80 lat i więcej). 

Efektem tej sytuacji demograficznej jest zmiana potrzeb społecznych. 

Sektor publiczny ma za zadanie przeorganizować funkcjonującą infrastrukturę w taki sposób, aby była ona funkcjonalna dla seniorów. Dotyczy to budynków użyteczności publicznej, transportu, centrów usługowych i placówek medycznych. 

Osoby w podeszłym wieku podlegające wykluczeniu społecznemu częściej zapadają na choroby, a niedostosowana przestrzeń publiczna sprzyja wypadkom i potknięciom, w wyniku czego coraz więcej seniorów wymaga pomocy medycznej i staje się niesamodzielna. Efektem jest nadwyrężony system opieki socjalnej i służby zdrowia.

Aby zapobiec kryzysowi systemu ochrony zdrowia, rządy wszystkich krajów w Europie uruchamiają programy mające na celu zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sposób odpowiadający nowym potrzebom społecznym oraz zabezpieczenie budynków będących przestrzeniami codziennej użyteczności seniorów pod kątem ich potrzeb. Dotyczy to w dużej mierze placówek medycznych.

Zmiana rynku generuje dla architektów szansę biznesową na wyróżnienie się poprzez specjalizację w projektowaniu przestrzeni przyjaznej seniorom, będącej odpowiedzią na nowe potrzeby lokalnych społeczności, wynikające ze zmian demograficznych.

Modyfikacja architektury i przestrzeni w kierunku zaspakajania potrzeb seniorów jest nie tylko wyzwaniem, ale i koniecznością. W ramach polityki senioralnej realizowanych jest szereg programów: 

 • Program Miasta Warszawa zakłada rozwój infrastruktury przyjaznej seniorom w latach 2018-2024, a także budowę domów pomocy społecznej, m.in. dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 • Program Senior plus, w ramach którego powstają nowe domy seniora, które muszą ułatwiać funkcjonowanie nie tylko pensjonariuszom, ale i pracownikom, wykonującym różne obowiązki (także lekarzom czy pielęgniarkom). 

 • Program Dostępność plus. Poprawa dostępności bloków, mieszkań, instytucji publicznych i otaczającej przestrzeni. Program zakłada zmiany ustawowe, w ramach których wszystkie nowe inwestycje budowlane będą spełniać warunki dostępności. 

 

Dostosowanie istniejących placówek medycznych do potrzeb osób starszych, oraz przebudowa obiektów użyteczności publicznej, jak również tworzenie oddziałów geriatrycznych przy istniejących placówkach będzie wyzwaniem dla architektów na najbliższe lata. W związku z tym zasadnym jest nabywanie dodatkowych kompetencji w tym zakresie.

Zagadnienia związane z tą tematyką będą przedmiotem wykładów podczas konferencji organizowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, pod patronatem Ministerstwa Zdrowia.

Udział w konferencji jest szansą na nawiązanie relacji biznesowych, zdobycie potencjalnych klientów oraz pozyskanie nowych kompetencji. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat NIZP-PZH. Konferencja dotyczyć będzie zasad projektowania dla seniorów, zagadnień związanych z architekturą przestrzeni publicznej oraz projektowaniem placówek medycznych, w tym przychodni, szpitali i domów opieki, uwzględniających potrzeby osób starszych.

Patroni honorowi

 

Program konferencji

8.30 – 9.25  Rejestracja uczestników

9.25 – 9.30 Rozpoczęcie wydarzenia - Zbigniew Łuczyński, Dziennikarz - Moderator

9.30 – 9.40  Otwarcie konferencji - powitanie gości i uczestników

Grzegorz Juszczyk, Dyrektor NIZP-PZH

9.40 – 10.00 Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa, z uwzględnieniem danych epidemiologicznych oraz demograficznych w odniesieniu do urazów osób po 60 roku życia  

Magdalena Krysińska-Pisarek, Katarzyna Domosławska - Żylińska, Hanna Marczak, NIZP-PZH

      

10.00 – 10.30 Projektowanie przestrzeni publicznych w kontekście potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych 

Agnieszka Labus

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 11.30 Design dla seniorów (kolory, materiały, faktury, przedmioty użytku codziennego)

Iwona Benek

11.30 – 12.00 Mieszkać u siebie mimo wieku - jak projektować mieszkania dla seniorów?

Agnieszka Cieśla

12.00 - 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.00 Ogólne zasady projektowania stacjonarnych obiektów ochrony zdrowia oraz przychodni dla seniorów

Michał Tomanek 

13.00 – 13.30 Projektowanie szpitalnych oddziałów geriatrycznych– wytyczne do projektowania architektury wspomagającej proces leczenia osób starszych

Anna Szewczenko

13.30 - 14.00 Szpital geriatryczny – przykład wdrożenia dobrych praktyk architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych zasad projektowania obiektów ochrony zdrowia przeznaczonych dla seniorów

Anna Brzeska-Mikoda

14.00 – 14.10 Podsumowanie konferencji

14.10 – 15.00 Lunch

Organizator konferencji

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) to wiodący ośrodek naukowy w kraju w dziedzinie zdrowia publicznego.

Instytut skupia wielu ekspertów z różnych obszarów medycyny i zdrowia. Od ponad 100 lat nasi eksperci dbają o Państwa bezpieczeństwo poprzez wykrywanie zagrożeń zdrowia oraz wskazywanie najlepszych możliwości w ich zapobieganiu i zwalczaniu.

Cel ten realizowany jest m. in. poprzez prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie:

 • zdrowia publicznego i promocji zdrowia;

 • mikrobiologii lekarskiej i epidemiologii chorób zakaźnych;

 • ochrony środowiska;

 • bezpieczeństwa żywności.

Do podstawowych zadań statutowych NIZP-PZH należy:

 • Monitorowanie sytuacji zdrowotnej ludności i zmniejszanie nierówności w zdrowiu;

 • Monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka występujących w środowisku oraz ocena bezpieczeństwa żywności i wody przeznaczonej do spożycia, w tym dla europejskiego systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w żywności (Rapid Alert System for Food and Feed);

 • Ocena skuteczności metod zapobiegania chorobom zakaźnym i niezakaźnym zagrażającym zdrowiu społeczeństwa oraz uczestnictwo w programach WHO w zakresie eliminacji chorób zakaźnych.

NIZP-PZH stanowi wsparcie naukowe i merytoryczne dla Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dokonuje oceny sytuacji epidemiologicznej i demograficznej kraju pod kątem identyfikacji zagrożeń ze strony czynników ryzyka, jak i proponuje działania zapobiegawcze. NIZP-PZH uczestniczy w działaniach antykryzysowych np. w czasie powodzi oraz w sytuacji wystąpienia ognisk chorób szczególnie niebezpiecznych lub zawleczonych do kraju. 

NIZP-PZH jest instytucją opiniodawczą dla Sejmu i rządu RP, organizacji pozarządowych i instytucji zainteresowanych oceną ryzyka i wskazaniem sposobów unikania zagrożeń. Eksperci NIZP-PZH uczestniczą także w procesie tworzenia i monitorowania istotnych programów dotyczących zdrowia publicznego w Polsce (Narodowy Program Zdrowia 2016-2020), przygotowują okresowe raporty o stanie zdrowia ludności Polski.

Instytut prowadzi szkolenia z zakresu zdrowia publicznego, epidemiologii i mikrobiologii w oparciu o współczesną wiedzę, nowoczesne narzędzia i ponad 100-letnie doświadczenie.

 

KONTAKT

HOTEL NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM

architektura@seniorwmiescie.pl  |  Tel: 530 51 51 15

Biuro obsługi tel. 888 77 06 51

www.agencjacity.pl

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon

2019 @AgencjaCITY.pl